Ritüel Nedir?

Ritüel Nedir?

İnsanlık tarihinin belki de en eski zamanlarından gelen kelimelerden biri de ritüeldir. Günümüzde bu kelime daha çok, düzenli biçimde tekrar eden eylem biçimlerini ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu eylem biçimleriyse, eski uygarlıklardan birer miras olarak aldığımız inanç temellidir. Ritüel, dünyanın farklı bölgelerinde yer alsalar da pek çok kültür ve din tarafından kabul görmüştür. İnsanlar, özellikle dini bakımdan, kutsal saydıkları bazı davranışları ritüel olarak adlandırmıştır.

Hristiyanlar tarafından yapılan ayinler ya da Hinduların özellikle suyu kullanarak gerçekleştirdiği ibadetler bir çeşit ritüeldir. Burada insanların belli dönemlerde ve yine belli kurallara bağlı olarak tekrarlayan eylemler gerçekleştirilir. Türk Tasavvufu da ritüel açısından verilebilecek bazı örneklere sahiptir. Mevlevi Ayin-i Şerifi, bu örneklerden akla ilk gelenidir. Tüm bu inançlardan yola çıkıldığında ritüel ile kutsal ögeler arasında sıkı bir bağ olduğu söylenebilir. Ancak ritüelin yalnızca dini törenlere atfedilebileceğini düşünmek yaygın bir yanılgıdır.

Ritüel, en geniş kapsamıyla tek bir insanın veya grubun; belirli aralıklarla, düzenli şekilde yapılan, değişmeyen davranışlarla gerçekleştirdiği sembolik eylemlerdir. Dolayısıyla bu eylem biçiminin yalnızca dinsel temayla sınırlandırılması mümkün olmaz. Dini nitelik taşımayan bazı resmi törenlerin de dünya genelinde ritüel olarak kabul edildiği söylenebilir. Tam da bu nedenle ritüeller, yapılma dönemleri ve amaçları göz önüne alınarak farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Takvimsel ritüel, geçiş ritüeli ve kriz ritüelleri; bu sınıflandırmaya dahil edilen yalnızca birkaç başlıktır.

Ritüel Kelime Anlamı Nedir?

Türkçe bakımından ritüel teriminin anlamı, “ayin” ve “adet haline gelmiş” şeklindedir. Ancak birey ve toplum açısından etkileri düşünüldüğünde ritüelin daha derin bir manaya sahip olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Bireyi kendiyle bütünleştiren, grubu da bir değer altında toplamayı başaran ritüel; geçmiş ile gelecek arasında görünmez bir köprüdür. Bu bağlamda, farklı kültürlerde devam ettirilen ritüeller bir taraftan toplumsal ilişkilerin düzenlenmesini ve sürdürülmesini sağlarken diğer taraftan da toplum içindeki statülerin bir belirleyicisidir.

Ritüel kavramı grupsal bir davranış biçimidir. Ancak bu davranış, kendisini devam ettiren insanların duygu ve düşüncelerini de kapsar. Tam da bu nedenle ritüel karmaşık bir ifadedir ve kavram olarak tanımlanması zor olarak kabul edilir. Kelimenin tanımı pek çok sosyolog ve antropolog tarafından da yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı ritüeli çapraz bir bulmacaya benzetmiş, bir kısmı da törene benzeyen ancak mistik düşünce barındıran faaliyet olarak adlandırmıştır. Bu tanımların hepsinde kabul gören ortak bir nitelik vardır: Ritüel standartlaşmıştır, semboliktir ve kendini tekrar eder.

Genel bir kanıya varmak gerekirse ritüel tanımı; ait olduğu kültür, temel aldığı inanç biçimi, yapılma amacı ve dönemine uygun olarak farklı şekillerde yapılabilir. Bu noktada ritüelin tanımından daha çok ortak özelliklerine vurgu yapılması gerekir. Çünkü bu ortak noktalar; kültür, dönem ya da inanç biçimi fark etmeksizin oldukça benzerdir. Ritüel, ihtiyaç duyulan bir anda yapılır ve etkileri yalnızca bu an ile sınırlı kalmaz. İnsanlar arasındaki bütünleşmeyi destekler, sözlü ya da uygulamalı olmak üzere farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Yalnızca bir insan tarafından devam ettirilebileceği gibi belli bir grubu da barındırabilir.

Günümüzde, bireysel bazda sürdürülen ritüeller genellikle farklı enerjilerle desteklenir. Bu enerjiler kişiden kişiye göre değişecek şekilde; doğal taş, buhurdanlık ya da tütsüler aracılığıyla aktarılabilir. Siz de inancınız, sıkıntınız ya da beklentiniz doğrultusunda uygun bir ritüel belirleyerek kendiniz için ilk adımı atabilirsiniz. Mitr Meditasyon Ritüel Seti, başlangıç aşaması için ideal bir seçenek olabilir.

Ritüel Ne işe Yarar?

Ritüel, düzenli şekillerde tekrarlayan yapısıyla aslında belirli bir düşüncenin ve bilginin döngüsel olarak aktarımını sağlar. İçeriğinin birey ve toplum tarafından belirlendiği bu olgu; grup dayanışmasını artırmaya, bireydeki duygusal enerjiyi açığa çıkarmaya ve nesnelerle ilişki kurmaya yarar. Ritüele katılan kişi ve kişiler, çevredeki diğer nesnelerle ve eylemlerle hassas bir etkileşim içindedir. Döngüsel eylem boyunca; davranış, hareket, duygu ve düşüncelere odaklanılır. Odaklanma ve inanç sayesinde maddi ve manevi olarak doyuma ulaşılacağına ve iyileşileceğine inanılır.

Katılımcı veya katılımcılar, herhangi bir ritüel süresince devamlı duygu ve düşünce aktarımında bulunurlar. Bu aktarım bir çeşit tecrübe paylaşımı olarak da tarif edilebilir. Sonuç itibariyle ortamda yoğun şekilde enerjisel akım olur. Bununla birlikte ritüeli yapanlar; özgüven, zevk, güç, cesaret, sevgi ve buna benzer pek çok hislerle yüklenmeye başlarlar.

Ritüel Nasıl Yapılır?

Geçmiş zamanlardan günümüze kadar uzanan insan yolculuğu süresince pek çok amaçla ritüel yapılmış ve bunların tümü farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir. Son dönemlerde özellikle meditasyon ile birlikte kullanılan ritüel; huzursuzluğu giderme, aşkı yakalama, bereketi çağırma ve daha pek çok niyetle yapılmaktadır. Kişinin niyeti, ihtiyacına göre belirlenirken; ritüelde ihtiyaç duyulan enerji farklı nesneler yardımıyla oluşturulur.

Özel içerikli mumlar, hoş kokulu tütsüler, kişiye özel doğal taşlar ve buhurdanlık yağları; son zamanların popüler ritüel nesneleridir. Bu nesnelerin de yardımıyla ritüel yapan kişinin özellikle manevi açıdan ferahlık hissettiği görülmektedir. Yapılan her bir ritüelin ardından zihin bulanıklığı giderilirken, evrenin kusursuzluğu ve sabra olan ihtiyaç da daha iyi anlaşılmaktadır. Ben de zihinsel yorgunluğumu atmak ve yenilenmiş hissetmek istiyorum derseniz, Mitr Arınma Ritüel Kiti ile ilk adımı atabilirsiniz.

Ritüel Faydaları Nelerdir?

Yüzlerce yıldır başvurulan ve halklar tarafından kabul gören ritüel, aslında duygu ve düşüncelerin davranışlar ve yaşanan olaylar üzerinde önemli bir role sahip olduğunu gösterir. Ritüel yapılırken ve sonrasında hissedilen enerjinin temel sebebi budur. Ritüelin kişiye ve topluma sağladığı yararlar pek çok araştırmacıya konu olmuştur. Günümüzde de benzer bilimsel çalışmalara devam edildiği görülebilir. Peki, herkesin dilinde dolaşan ritüelin faydaları nelerdir?

 • Yaşamı ve doğayı anlama açısından büyük bir kaynaktır.
 • Kişinin daha derin ve sakin düşünmesini sağlayarak, çözümsüz sorulara dahi cevap üretilmesine yardım eder.
 • Özellikle hata yapma korkusu yaşayanlara, bu kaygı ile nasıl mücadele edileceğini öğretir.
 • Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlere karşı kin beslemek yerine, beyni bundan nasıl beslenileceğine odaklar.
 • En kötü günlerde bile iyi hissetmeye destek verir.
 • Kişi ve kişileri kimlik bunalımı yaşamaktan kurtarır, yabancılaşmayla mücadeleye hizmet eder.
 • Grup halinde yapıldığında dayanışmayı artırır ve kolektif şuuru geliştirir.
 • Belirli bir düzene uyum sağlamayı öğrettiği için, erteleme ve tembellik gibi sevilmeyen hislerle başa çıkmayı öğretir.
 • Öfke, stres ve benzeri geçici duyguları kontrol ederek, daima iletişimde kalmayı sağlar.
 • Bireydeki tüm duygusal enerjilerin açığa çıkmasını ve bunlardan olumsuz olanların zaman içerisinde bastırılmasını sağlar.

Ritüel Çeşitleri Nelerdir?

Tarihsel süreçle ele alındığında en bilindik ritüel çeşitlerini; geçiş ritüeli, takvimsel ritüel ve kriz dönemi ritüeli olarak sıralamak mümkündür. Geçiş ritüellerinin yapılış ama genellikle toplum içerisinde yer alan bir bireye statü kazandırmaktır. Doğum, evlilik ve ölüm gibi olgular; geçiş ritüelleri için evrensel nitelikte birer örnektir. Takvimsel ritüellerin ortaya çıkması, insanın doğayı gözlemlemesiyle başlamıştır. Bunlar genellikle mevsim başlarında ya da mevsim sonlarında yapılırlar. Kriz dönemi ritüeli, adından da anlaşılacağı üzere zor zamanlarda başvurulan bir eylemdir. Toplumun bir kısmı; hastalık, kıtlık, susuzluk ve doğal afet dönemlerinde kriz dönemi ritüeline başvurmaktadır. Günümüz ritüelleriyse bunlardan farklı olarak; aşk, huzur bereket, arınma ve benzeri isimle anılırlar.

Ritüel, kişisel anlamda oluşturulabilecek ve geliştirilebilecek bir döngüdür. Dolayısıyla kişi ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda ritüelini isimlendirebilir. Güne bir ritüelle başlayıp, günü bir ritüelle sonlandırmak son dönemlerin popülerleşen bir uygulamasıdır.

Sabah Ritüeli: Güne taze bir enerjiyle başlamak için yapılır. Dünya zirvesine gelmeyi başarmış çok sayıda girişimcinin de güne bir ritüelle başladığı vurgulanır. Sabah ritüelinin en büyük faydası, günün ilk görevini yerine getirmiş olmaktır. Bundan sonra yapılacaklar listesinde yer alan diğer maddelere geçilebilir.

Gece Ritüeli: Yansıtıcı nitelikteki gece ritüelinin amacı, aslında kişisel bir gün sonu değerlendirmesi yapmaktır. Bu ritüel sayesinde nelerin başarıldığı ve nelerde eksik kalındığı sakince düşünülebilir, değerlendirilebilir.

Ritüel Yapmak Günah mı?

Ritüel yapmak, belirli aralıklara sahip döngüsel olayları eylemle ifade etmektir. Dolayısıyla bu şartları sağlayan herhangi bir eylem ritüel olarak ifade edilebilir. Ritüel yapmanın günah olup olmadığıysa tamamen eylemin taşıdığı amaca bağlıdır. Ritüel, bazı kaynaklarda sihir ve büyü gibi ögelerle birleştirilmiştir. Burada kişisel menfaatler uğruna, üçüncü şahısların özgürlüklerinin kısıtlanmaya çalışıldığı ya da zarara uğratılmaya yönelik hareketlere maruz kaldıkları görülmektedir. İslam inancı söz konusu olduğunda, büyü ve sihir gibi eylemler günah olarak kabul edilir. Ancak ritüelin amaç bakımından geniş bir yelpazeye sahip olduğu unutulmamalıdır. Kültürel bir değer olarak kabul görmüş, kutsal ögeler içeren ya da bireysel ferahlamaya yardımcı ritüellerin günah olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

Ritüel Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Ritüelin, kişisel bazda duygu ve düşünceleri iyileştirdiği ve daha iyi hissetmeyi sağladığı çoğunluk tarafından kabul edilir. Ancak bu eylemin neyin üzerindeki etkisini öğrenmek için daha bilimsel araştırmalar ihtiyaç duyulur. Bir dizi araştırmacı konu hakkında araştırma yapmak için profesyonel bir laboratuvarda beyin dalgalarını ölçtürmüştür. Çalışmanın iki aşamalı ölçümlerinden ilki, araştırmacıların hiç ritüel yapmadığı zaman dilimindedir. Bundan sonra belirli bir süre düzenli olarak ritüel yapılmış ve tekrar aynı beyin ölçümleri alınmıştır.

Sonuç olarak, hata ve kaybetme korkusuna yönelik etkilere beyin tarafından verilen tepkinin her iki durumda farklı olduğu anlaşılmıştır. Yani evet, ritüeller özellikle olumsuz deneyimlere karşı beyni yatıştırma ve duyarsızlaştırmada başarılı eylemlerdir. Eğer hatalarınızı psikolojik olarak atlatamıyor ve yeni olumsuzluklara karşı içinizde kaygı besliyorsanız Mitr Relaxation Ritüel Seti’ni deneyerek kendiniz için yeni bir yola çıkabilirsiniz.

En Etkili Ritüel Hangisidir?

En etkili ritüelin ne olduğu sorusuna verilebilecek net bir cevap yoktur. Çünkü ritüeller genellikle kişinin kendi yaşamında üstlendiği roller, aldığı sorumluluklar ya da yaşamdan ne beklediklerine yönelik şekillenen olgulardır. Bu bakımdan ritüelin isminden ziyade kişisel olarak geliştirilmesine ve bazı kriterlere uygun olup olmadığına odaklanmak gerekir.

İnsan yaşamı boyunca, değişen dönemlerde, sayısız kimlik kazanan bir varlıktır. Önce çocuk olarak nitelendirilen kişi daha sonra genç bir birey olur. Ardında da seçimlere bağlı olarak; arkadaş, çalışan, patron, eş, anne ve baba gibi yeni roller üstlenilir. Bu noktada yaşamdan bazı beklentilerimiz olmaya başlar. Kimi zaman günün yorgunluğunu atmak için rahatlamak isteriz kimi zaman da maddi sıkıntılardan kurtulmak için hızlı bir bereket. İşte kişisel ritüel tam olarak rollerimiz ve beklentilerimize göre şekillenir. Düzenli devam ettiğimiz, inanarak uyguladığımız ve sonunda duygusal olarak iyileşme gösterdiğimiz tüm ritüeller bizim için etkilidir.

Ritüel Büyü Müdür?

Ritüel ile büyü arasında herhangi bir etkileşim ve bağlantı kurmadan önce her iki ifadenin de doğru tanımını anlamak gerekir. Buna göre, genellikle kabul edildiği şekilde, ritüel belirli bir inanç çevresinde birey veya grup tarafından tekrar edilen eylemdir. Burada kutsal ögelere yer verilebildiği gibi tamamen dinden bağımsız olguların yer alması da mümkündür. Buna karşılık, büyü doğal dünyanın ve gidişatın mistik yöntemlerle değiştirilmeye çalışılmasıdır. Bazı dinler söz konusu olduğunda büyü ve sihir yapılırken ruhani varlıklardan yardım alındığı da kabul edilir. Sonuç olarak ritüel ve büyü hem amaç hem de yöntem bakımından birbirinden tamamen ayrıdır. Dolayısıyla ritüeli büyü olarak nitelendirmek mümkün değildir.

İslamiyet’te Ritüelin Yeri Nedir?

İslam inancında, insanların bireysel ya da grup halinde tekrarladıkları bazı eylemler olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili çalışan kimseler, Kur’an-ı Kerim içerisinde ritüel tanımını kapsayacak terimin nüsuk olduğunu belirtmişlerdir. Bu noktada anlam karmaşası olmaması için İslamiyet’te ritüel demek yerine İslam’ın nüsukları demek tercih edilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan neredeyse tüm din ve inançlarda ritüel tarzı eylemlerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Hinduların kutsal saydıkları nehir ve göllerde yıkanması, Hristiyanların ayinlere devam etmesi ve vaftiz töreni yapması; bu eylemlere verilebilecek birkaç basit örnektir. Amaç ve tekrarlaması yönünden İslamiyet’te bazı ritüel örnekleri bulunması mümkündür.

İslami Ritüeller Nelerdir?

Günümüzde İslam’da ritüel ve ibadetle ilgili birtakım tartışmalar yaşandığı görülmektedir. Bunlarda

varılan fikir birliğine göre ritüel ve ibadet birbiriyle temelden bağlantılıdır. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, hac ibadeti gerçekleştirilirken tüm Müslümanlar Kabe’yi belirli bir düne ve sayıya göre dönmektedir. Tekrarlayan bu olay için ritüel yakıştırılması mümkündür. Ancak hac ibadetinin bitiminden sonra dinin kural ve hükümlerine göre yaşamak, işin ibadet boyutudur. Sabahtan kalkıp işe gitmek, Ramazan ayında 30 gün boyunca üst üste oruç tutmak ya da beş vakit namaz kılmak; birer tekrar ve düzene sahiptir. Bu bakımdan tüm bu olaylar anlam bakımından ritüel olarak nitelendirilebilirler.

Hayatınızı değiştirecek 20 ritüel

 1. Başarı Ritüeli

İnsan yaşamı boyunca hedeflenen ve daima ihtiyaç duyulan olgulardan birisi şüphesiz başarıdır. Doğumdan ölüme kadar süren insan yaşamında; iletişim başarısı, ikili ilişkilerde başarı, okul başarısı ya da iş başarısı sürekli gündemdedir. Başarı ritüeli de özellikle kaygı duyulan ya da başarısız hissedilen konular hakkında yapılır.

Mitr Başarı Ritüeli Kiti, tam da bu eylemi destekleyecek içeriklere sahiptir. Lavanta uçucu yağı, soya tealight mum ve balmumu tealight mumları sayesinde başarıyı kendinize çekmeniz mümkündür. Bunun için ritüele uygun ortam hazırlamanız ve şu cümlelere odaklanmanız gerekir: Ben başarılı olmak için gerekli güce sahibim, dileklerimin ve hedeflerimin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok, kendime güveniyorum, dileklerimin yerine geleceğine inanıyorum.

 1. Olumlu Düşünme Ritüeli

Olumsuz düşünme, devamlı geçmişte yaşama ve negatifliğe odaklanma; insanı süreç içerisinde içinde kaybeden bir çemberdir. Pek bilinmeyen bir atasözünde “Çanağına ne doğrarsan kaşığında o çıkar” denmiştir. Dolayısıyla bizlerin de yaşamımızı şekillendirirken olabildiğince olumlu taraflara odaklanması gerekir. Mitr Olumlu Düşünme Kiti, tam da bu amaca hizmet etmek için titizlikle hazırlanmıştır.

Olumlu düşünme ritüelinin ne zaman ve hangi ortamlarda yapılacağı tamamen kişiye bağlıdır. Ancak hazırlık aşamasında; mumların ve tütsünün yakılması, doğal taşlara enerji yüklenmesi ve düşünceye odaklanılması gerekir. Ritüel esnasında size olumsuz hissettiren kişi ve olayları küçük bir kağıt parçasına not edebilirsiniz. Ritüelinizi tamamlarken bu kağıdı mum alevinde kontrollü bir şekilde yakarak sembolik bir rahatlama hissedebilirsiniz.

 1. Nazar Ritüeli

Kişinin inanç biçimine de bağlı olarak negatif enerjiyi farklı şekillerde tanımlaması mümkündür. Bu tanımlama kimi zaman nazar, kimi zamansa kötü şans olarak nitelendirilmektedir. Adına ne denirse densin Mitr Nazar Ritüel Kiti, bu kötü etki ve hislerden arınmak için hazırlanmıştır. Kit içerisinde; malakit, kaplangözü, adaçayı uçucu yağ, buhurdanlık ve doğal tealight mumlara yer verilmiştir. Doğal taşların ve uçucu yağın ritüel sırasında üstlendiği görev çevredeki negatif enerjinin uçup gitmesini sağlamaktır. Peki, nazar ritüeli nasıl yapılır?

Genellikle Dolunay’dan bir önceki gece yapılan nazar ritüeline basit yoga hareketleri ve nefes egzersizleri dahil edilmektedir. Bunun için yoga matına çıkmadan önce tavsiye edilen selamlamayı ve doğru nefes yönetimini öğrenmeniz gerekir. Bundan sonra mumların ve buhurdanlığın yandığı ortamda nazardan arınmaya ve negatif enerjiden uzaklaşmaya odaklanmanız gerekir. Ritüel, malakit ve kaplangözü taşlarına enerji depolanmasıyla son bulur. Bu son aşamanın ardından taşlar isteğe bağlı olarak; ev, araba ya da çalışma ortamına nazara karşı bir kalkan olarak yerleştirilir.

 1. Dolunay Ritüeli

Ay’ın dolunay hali kadim uygarlıklar döneminden beri kutsal sayılmış ve önemsenmiştir. Günümüz ritüellerinin büyük bir bölümü de özellikle dolunay zamanlarında gerçekleştirilir. Dolunay’ın tıpkı doğal taşlar ve tütsüler gibi saf bir enerjiye sahip olduğuna inanılır. Nazar ritüeli ve benzer ritüellerin Dolunay’da yapılmasının altında yatan temel sebep de budur.

Mitr Dolunay Ritüel Kiti içerisinde; pembe kuvars, kyonit, opal ve adaçayı demet tütsü yer almaktadır. Ritüele başlamadan önce doğal mumlarla loş bir ortam yapılması ve sessiz bir alanda bulunulması tavsiye edilir. Bundan sonra sözel olarak ihtiyacınıza odaklanmaya başlayabilirsiniz. Dolunay ritüeli özellikle; eski ve negatif etkilerden arınmaya, zihinsel bulanıklığı gidermeye ve olumsuzluğun yerini olumlu beklentilerle doldurmaya yardımcı olur.

 1. Başlangıç Arınma Ritüeli

Yeni bir ritüele başlamak ve bu deneyimi yaşamak için, daha öncesinde bir alışkanlığa sahip olmak gerekmez. Başlangıç aşamasında da kişiye yardımcı olabilecek pek çok setle yola çıkma alternatifi vardır. Mitr Başlangıç Arınma Ritüel Seti, bu esnada destek alınabilecek en iyi yol arkadaşı olabilir. Başlangıç seti içerisinde basitçe kullanılmaya yönelik doğal tütsü ve mumlar özenle seçilerek bir araya getirilmiştir.

Başlangıç arınma ritüeli hem fiziksek hem de ruhsal bakımdan tam olarak yenilenmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu ritüel sayesinde; depresyon, kaygı, stres ve akla gelebilecek diğer negatif hislerden uzaklaşabilirsiniz. Tütsü ve doğal mumlardan yayılan koku sayesinde de vücudunuz gerginliğini atar ve bu rahatlıkla birlikte yeniden doğmuş hissedersiniz.

 1. Meditasyon Ritüeli

Kelime anlamına bakıldığında meditasyonun odaklanılmış, derin düşünme eylemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu aşamada farklı zihinsel denetleme teknikleri kullanılarak, genellikle iç huzur yakalanmaya çalışır. Mitr Meditasyon Ritüel Seti, kendinizi dinlerken ve iç huzurunuzu ararken veriminizi artırmaya yardımcı olur.

Set içerisinde yer alan; Palo Santo, sandal ağacı ve öd ağacı tütsü yalnızca hoş kokular yaymakla kalmaz; aynı zamanda rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olur. Meditasyonla birleştirdiğiniz ritüel, uygulama sonrasında istediğiniz enerjiyi sağlıklı bir biçimde yakalamanızı sağlar. Etkili meditasyon istiyorum diyen herkes, bunu mutlaka bir ritüelle desteklemelidir.

 1. Pure House (Saf Ev) Ritüeli

Ev ve ofis gibi kişisel alanların negatif enerjiden temizlenmesi aslında pek çok avantajı da beraberinde getirir. Düzenli aralıklarla ritüel yapılan ortamlarda; insan ilişkilerinin sağlıklı olduğuna, fiziksel ve psikolojik sıkıntıların iyileştiğine, şans ve bereket gibi getirilerin daha bol olduğuna inanılır. Siz de Pure House Ritüel Kiti ile tüm bu avantajları evinize taşıyabilirsiniz.

Pure House ritüeli, evin aydınlatılması ve havalandırılmasıyla başlar. Bu şekilde güneş ışığının ve temiz havanın yüksek enerjisi evi kaplar. Ardından set içerisinde yer alan tütsüler yakılır ve gerekirse evin uç köşelerine kadar iletilmesi sağlanır. Doğal taşlarda ortamla ilgili istekler söylenerek güzelce yüklenir. Bu ritüeli belirli aralıklarla yakmak evdeki enerjiyi doğrudan değiştirir. Temiz enerjili bir ev hali hem bireysel hem de hane halkı açısından son derece sağlıklıdır.

 1. Bolluk Bereket Ritüeli

Bolluk ve bereket dendiğinde akla ilk olarak maddiyat kaynaklı işler gelir. Oysa bereket; aşkta arkadaşlığa, aileden işe kadar pek çok alanda etkili bir kavramdır. Mitr Bolluk Bereket Ritüel Kiti sayesinde odaklandığınız tüm alanlara bolluğu getirmeniz mümkündür. Bunun için başlangıç olarak ritüel yapılacak alanın mumlarla aydınlanması ve buhurdanlıktan çıkacak yağın kokusuna sahip olması gerekir.

Bereketi istenen nesne, para ya da fotoğraf olabilir, doğal taşlarla enerjisel olarak yüklenmelidir. Bu noktada, bereketin size gelmesini istediğinize dair cümleleri yüksek sesle tekrar etmeniz gerekir. Bolluk bereket ritüeli güneş ışığının doğrudan alınabileceği bir ortamda yapılmalıdır. Hatta vakit varsa bereketi istenen nesne taşlardan ayrılmayacak şekilde bir süreliğine güneşe bırakılabilir. Bundan sonra söz konusu nesne bolluğu ve bereketi size çekmeye başlayacaktır. Ancak tek bir uygulamayla hızlı sonuç elde etmeyi beklemek motivasyonunuzu kırabilir. Ritüel dönüşlerinin belli bir sonra olmaya başladığını unutmamalısınız.

 1. Şans Ritüeli

Şans; tesadüfleri düzenlediğine, insana iyilik getirdiğine, olumsuzlukları ulaştırdığına inanılan soyut bir kavramdır. İnsanlar, geçmiş asırlardan beri bazı uygulama ve nesnelerin şansı çektiğine inanırlar. Mitr Şans Ritüeli Kiti de tam da bu amaçla ortaya çıkarılmıştır. Bu kit içerisinde yer alan; doğal taşlar, mumlar ve buhurdanlık sayesinde şansı kendinize hızlıca çekmeniz mümkün olur.

Şans ritüeli, kişinin kendini rahat hissettiği herhangi bir alanda yapılabilir. Bu uygulama yoga ve meditasyona uyarlanabilir olmasıyla da son derece sevilmektedir. Doğal taşları, avucunuza alarak şansa odaklanmanız ritüeli tamamlamak açısından yeterlidir. Bu aşamada şu cümleleri kurmanız ritüeli desteklemek adına faydalı olabilir: Şanslı hissediyorum, yaşamın bana getirdiklerini sevinçle karşılıyorum, iyiliğin beni bulacağını biliyorum.

 1. Huzur Ritüeli

Huzur insan yaşamında geriye kalan ne varsa destekleyen ve anlamlı hale getiren bir hissiyattır. Buna göre; aşk, sevgi, dostluk ve hatta maddiyat ancak huzurun olduğu yerde anlam kazanabilir. Uzun zamandır hissedilen ve aşılamayan huzursuzluğa karşı, Mitr Huzur Ritüel Kiti’nden yardım alınabilir. İnançlı biçimde devam edilen huzur ritüeli, sonunda sıkıntı duyduğunuz her alanda olumlu gelişmeler yaşanmasını sağlar.

Huzur ritüeli, enerji bakımından yüksek sayılan zaman diliminde ve aynı şekilde diğer nesnelerden yardım alınarak yapılır. Bunun için Yeni Ay dönemi en uygun zaman olarak kabul edilir. Ritüele başlamadan önce huzuru hangi alanlarda aradığınızı ufak bir kağıda yazmanız gerekir. Bolluk ve bereket ritüelinde olduğu gibi bu kağıt parçasının doğal taşlarla enerjisel olarak yüklenmesi gerekir. Kağıt ve doğal taşlar sizin bulunduğunuz alana yakın haldeyken ortamı tütsü ve buhurdanlıkla temizleyebilirsiniz. Bu noktada odaklanılması ve tekrar edilmesi gereken tek cümle “Huzuru arıyorum” şeklindedir.

 1. Love and Sex (Aşk ve Sex) Ritüeli

Aşk ve cinsellik insanın temel içgüdüleri arasında yer alan ve birbirinden ayrı düşünülemeyen olgulardır. Yaşamın tüm inişleri ve çıkışları gibi bu iki olguda da zaman zaman gerilemeler olabilir veya olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Oysa, içselleştirilmiş bir aşk ve sex ritüeli sayesinde çiftler arasındaki; iletişimi, enerjiyi ve uyumu canlı tutmak mümkündür.

Mitr Love and Sex Ritüel Kiti; pembe ve dumanlı kuvars ile jasper, kalsit ve lal taşlarını içerir. Aşk ve sex ritüeline başlarken aşkta ve cinsellikte neleri beklediğinize ve nelerden uzaklaşmak istediğinize odaklanmanız gerekir. Ardından; buhurdanlık ve doğal mumlarla renklendirilen ortamda meditasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Tüm ritüel boyunca odağınızı sabit tutmaya çalışın. Bu noktada beklenti ve hedeflerinizi unutmamak için ufak bir not kağıdından yardım alabilirsiniz.

 1. Sağlık Ritüeli

Sağlık, diğer tüm değişikliklerden bağımsız olarak her insanın ihtiyaç duyduğu bir olgudur ve bu yönüyle de evrensel kabul edilir. Ritüel kavramının örneklendirilmesi açısından da sağlık ritüeli akla ilk gelenler arasındadır. Mitr Sağlık Ritüel Kiti sayesinde, bu uygulamayı kişiselleştirmek ve içselleştirmek mümkündür.

Sağlık ritüeli; buna uygun uçucu, yağlar, tütsüler, doğal taşlar ve mumlarla desteklenerek yapılabilir. Bu noktada kişinin sağlığı yönündeki niyetine odaklanması ve bunu tekrarlayacak şekilde yüksek sesle dile getirmesi gerekir. Ancak sağlık yalnızca ritüelle ya da meditasyonla kazanılacak bir beklenti değildir. Dolasıyla ritüel yapmanın yanı sıra sağlıklı bir birey olmak için de yeterince çaba sarf edilmesi gerekir. Sağlık ritüeli, ancak bu çabaya olan bir destek olarak görülebilir.

 1. Stres Ritüeli

Stres, günlük yaşamın getirilerinden arkadaş ve aile ilişkilerine kadar pek çok sebeple ortaya çıkabilen bir duygu durumudur. Kişisel olarak sıkıntıda hissetmenin yanı sıra bu duygu durumunun pek çok sağlık problemini de tetiklediği bilinmektedir. Dolayısıyla stres kontrolü ve mücadelesi her bakımdan farkındalık oluşturulması gereken bir konudur.

Rahatlama, gevşeme ve stresten arınma kişisel tercihlere bağlı olarak farklı yöntemlerle sağlanabilir. Stres Ritüeli de bu noktada başvurulabilecek etkili yöntemler arasındadır. Mitr Stres Ritüel Kiti, sayesinde farkındalığınızı artırabilir ve stres seviyenizi hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. Bunun için tek yapılması gereken ritüel kitinde yer alan objelerle hoş bir ortam oluşturmak, sakinleşmek ve bedenin rahatlamasına izin vermektir.

 1. Akrep Burcu Ritüeli

Zodyak’ın 12 burcu, değişen karakter özelliklerinin yanında; uğurlu taşlara, uyumlu çakralara ve ritüel enerjilerine sahiptir. Mitr Akrep Burcu Seti tam da bu değişkenler düşünülerek hazırlanmıştır. Akrep burcu mensuplarına özel olarak hazırlanan bu set, eşsiz bir enerjiye kavuşmayı sağlar. Akrep burcu ritüeli, genel geçer tüm konularda uygulanmak için ideal durumdadır. Balmumu mum, adaçayı ve Palo Santo tütsü ile; şans, bereket, bolluk, aşk, sağlık ve akla gelebilecek her türlü beklenti için odaklanılması mümkündür.

Tamamen doğal içeriğe sahip ritüel nesnelerinden yapılan bir hazırlık ile kişisel enerji dengesinin yanında ortam arınması için de işlem yapılabilir. Neredeyse tüm burçlarla uyum halinde çalışan Palo Santo kokusu; evinizi, arabanızı ya da iş ortamınızı her türlü negatif etkiden arındırabilir.

 1. Aslan Burcu Ritüeli

Temel burçlar arasında karakteristik çizgilere sahip olan Aslanlar genellikle “zor insan” olarak tarif edilmektedir. Burcun da getiriş olan bu zorluk, zaman zaman kişiyi de yorgun, bitkin ya da kötümser hissettirebilir. Oysa Aslan burcu ritüeli sayesinde kısa molalar vermek bu tip duygulara kapılmaya engel olur.

Mitr Aslan Burcu Seti, tamamen doğal içeriğe sahip nesnelerden oluşturulmuştur. Mumların hafif, tütsülerin keskin kokusu sayesinde ritüel başlar başlamaz bir ferahlama hissedilir. Doğal taşlarıysa yaşamdan beklenen getiriler doğrultusunda türlü enerjilerle yüklemek mümkündür. Bundan sonra; şans, bereket, huzur ve para gibi kavramlar aslan burçlarının peşini bırakmaz.

 1. Yeni Ay Ritüeli

Gezegenlerin ve bunlara mensup uyduların enerjisi insanın dünyaya ayak basmasıyla birlikte daima ilgi çekici bir konu olmuştur. Hatta bunlardan kaynaklanarak ortaya çıkan birtakım dinlere değinmek de mümkündür. Günümüze gelindiğinde gezegen ve uyguların amaç olmaktan çıkıp birer araca dönüştükleri görülmektedir. Ay da enerji bakımından meditasyon ve ritüellere dahil edilen vazgeçilmez bir araçtır.

Yeni ay ritüeli, adından da anlaşılacağı üzere Ay’ın yeni ay konumunda olduğu süre zarfında yapılır. Bu bakımdan tekrar edilmesi için belirgin bir dönemi takip etmek gerekir. Ritüeli yapmak için kişisel objelerden faydalanmak mümkündür. Mitr Yeni Ay Ritüel Kiti faydası olabilecek tüm nesneleri bir araya toplamıştır. Yeni ay döneminde ritüel yapmak için, Ay henüz konumuna gelmeden önce hazırlık yapılması gerekir. Önceden yapılan hazırlığın amacı kısıtlı süreden olabildiğince fazla yararlanmaktır. Bundan sonra hedeflenen olaylara ya da iyileşme sağlanmak istenen duygu ve düşüncelere yönelim yapmak gerekir. Yeni ay ritüeli, meditasyon ve nefes egzersizi yapmak için de uygun bir zamandır.

 1. Money Attack (Para Atağı) Ritüeli

Para, çoğu zaman dönemsel olarak kazanılan ya da kaybedilen bir nesnedir. Bu dengeyi korumak ve para kaynaklı sıkıntı yaşamamak içinse son dönelerde para atağı ritüeline başvurulduğu görülmektedir. Mitr Money Attack Ritüel Kiti, parayı çekmeyi sağlayacak; mumlar, doğal taşlar ve uçucu yağlarla donatılmıştır. Diğer tüm ritüellerde olduğu gibi para atağı ritüelinde de parayı çekmeye yönelik bir odağa sahip olunması gerekir.

Para atağı ritüeli yaparken, yalnızca paraya odaklanmak tercih edilebilir. Ancak ritüeller çoğunlukla birbiriyle bağlantılı olayları da etkiler. Bu bakımdan, paraya odaklanırken bunun yanında; bolluk, bereket, huzur ve insana da odaklanmak gerekir. Unutulmamalıdır ki; bereketi olmayan bir para kadar çok olursa olsun biter, sevilen insanlarla birlikte harcanmadığı sürece de paradan zevk alınmaz.

 1. Özgüven Ritüeli

Yaşam beklenmedik olaylarla ve mücadelelerle dolu uzun bir süreçtir. Başımıza gelen olayların bir kısmından zarar görmeden çıkabilirken bir kısmından da dibi görerek çıkmamız oldukça olağandır. Bu noktada önemli olan; kendimize olan güvenimizi kaybetmeden ve enerjimizi koruyarak yola devam edebilmemizdir. Mitr Özgüven Ritüel Kiti de tam olarak bu sebeple hazırlanmıştır.

Özgüven ritüeli, aşağı çekilmiş ve güven kaybı yaşanmış her türlü amaca yönelik olabilir. İş yaşamınız, aile ve arkadaş ortamınız ya da aşk hayatınız için özgüven ritüelinden faydalanmanız mümkündür. Bu aşamada yapılması gereken ritüel için uygun bir ortam yaratıp, ilgili konuta odaklanmaktır. İnançlı biçimde sürdürülen özgüven ritüeli sayesinde hem iç dünyada iyileşme sağlanır hem de dış dünya ile olan bağlılık güçlendirilir.

 1. Yay Burcu Ritüeli

Zodyak’ın en eğlenceli, gezmeyi seven ve özgürlüğüne düşkün burçlarından biridir Yay. Ancak yaşam enerjisi bu denli yüksek burç mensuplarının dahi dönem dönem düştükleri görülebilir. Bu enerji kaybını gidermek ve düşüşü tersine çevirmekse yay burcu ritüeli sayesinde mümkün olmaktadır. Mitr Yay Burcu Seti bu yolculukta ihtiyaç duyulabilecek tüm nesneleri içermektedir.

Set içerisinde yer alan tütsü ve buhurdanlık yağı kokusuyla istenen her alanda şifa bulmak mümkündür. Bunların yanında elde edilen doğal taşlarsa kişinin kaybettiği enerjiye tekrar kavuşmasını sağlar. Doğal taşlar avuç içinde ve kalp çakrasına tutulduğunda, istekler doğrultusunda yüklenebilir. Sonrasında bu taşların sıklıkla kullanılan bir alanda, zarar görmeyecek biçimde muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

 1. Güç Ritüeli

Güç, asırlardır insan için daima aranan ve istenen bir olgu olmuştur. Kimileri için maddi güç arayışı devam ederken kimileri de fiziksel gücün peşinde koşmuştur. Mitr Güç Ritüel Kit Seti, hangi amaçla olursa olsun gücü yakalamanıza yardımcı olur. Güç ritüeli sayesinde sakinleşebilir ve ayrıntılara odaklanabilirsiniz. İnançla devam ettiğiniz tüm eylemlerinizde güç daima gelir ve sizi bulur.

Etiketler: Ritüel
Mart 07, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.